ALGEMENE VOORWAARDEN van Cleef – Trainer & Coach

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CLEEF – TRAINER & COACH (VERSIE 2022/04)

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door ‘van Cleef – Trainer & Coach’, hierna ook als zodanig aangeduid, alsmede door zijn rechtsopvolgers onder bijzondere en/of algemene titel en alle met hem of met zijn rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en ondernemingen. van Cleef – Trainer & Coach staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75568322 en legt zich toe op Personal Training, trainigs- en voedingsprogramma’s en leefstijlcoaching.


Artikel 1 Algemeen/definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Deelnemer: degene die met Van Cleef – Trainer & Coach een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst c.q. opdracht die tussen Van Cleef – Trainer & Coach en de Deelnemer tot stand komt conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 4. Intakeformulier: het formulier, tevens gezondheidsverklaring, dat de Deelnemer voorafgaand aan of bij het tot stand
 5. komen van de Overeenkomst volledig en naar waarheid dient in te vullen.
 6. Training: de (personal) trainingssessie die door Van Cleef – Trainer & Coach wordt verzorgd.
 7. Personal trainer: de natuurlijke persoon die namens Van Cleef – Trainer & Coach de Training geeft.
 8. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 9. Schriftelijk: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten tussen van Cleef – Trainer & Coach en de Deelnemer.
 2. Indien deze Algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op uit de Overeenkomst voortgekomen vervolgovereenkomsten.
 3. Van Cleef – Trainer & Coach mag deze Algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen of aanvullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde door Van Cleef – Trainer & Coach worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Deelnemer besproken en zijn in dat geval slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van Cleef – Trainer & Coach en de Deelnemer in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze Algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze Algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze Algemene voorwaarden.
 5. Indien Van Cleef – Trainer & Coach niet steeds strikte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Van Cleef – Trainer & Coach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden te verlangen.


Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het invullen, ondertekenen en inleveren van het intakeformulier met vragenlijst bij Van Cleef – Trainer & Coach. Pas na inlevering van het formulier vangt de Training aan. De Deelnemer vult het intakeformulier en de vragenlijst volledig en naar waarheid in.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven op de Overeenkomst/het inschrijfformulier en wordt na de overeengekomen periode automatisch beëindigd. Er vindt geen stilzwijgende verlenging plaats. Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk. Slechts in zeer bijzondere situaties, zulks geheel ter beoordeling van Van Cleef - Trainer & Coach, kan deze besluiten een tussentijdse opzegging te accepteren.
 3. In het geval Deelnemer de Overeenkomst tussentijds beëindigt of stil wenst te leggen op medische gronden, dient Deelnemer een medische verklaring van een erkende arts te overleggen, waaruit de medische noodzaak tot beëindiging c.q. stilleggen blijkt.
 4. In het geval van een tussentijdse beëindiging geldt een opzegtermijn van één maand, waarbij opgezegd dient te worden tegen het einde van een kalendermaand. In geen geval, ook niet wanneer de Overeenkomst op initiatief van Van Cleef – Trainer & Coach beëindigd wordt, kan de Deelnemer aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.
 5. De Overeenkomst is persoonsgebonden en kan door Deelnemer niet worden overgedragen aan een ander persoon.
 6. Afspraken of Overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van Van Cleef – Trainer & Coach bevoegde derden en/of medewerkers van Van Cleef – Trainer & Coach binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk aan de Deelnemer heeft bevestigd.
 7. De inhoud van het trainingsprogramma en – in het geval van een groepstraining – het aantal deelnemers worden bepaald door Van Cleef – Trainer & Coach.
 8. Van Cleef – Trainer & Coach wijst een Personal trainer toe aan de Deelnemer. Als deze trainer afwezig is, zal Van Cleef – Trainer & Coach zorgen voor vervanging. In het geval geen vervanger beschikbaar is, worden zowel de betalingen als de Trainingen opgeschort totdat de Training kan worden hervat.
 9. In geval van (tijdelijke) ziekte van Deelnemer kan de Overeenkomst in overleg met Van Cleef – Trainer & Coach tijdelijk worden stilgelegd of wordt gezocht naar een passende oplossing. Op eerste verzoek van Van Cleef – Trainer & Coach overlegt Deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts.


Artikel 4 Verplichtingen van de Deelnemer

 1. De Deelnemer verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de Training te volgen. Bij twijfel dient de Deelnemer, alvorens hij deelneemt aan de Trainingen, zijn arts te raadplegen.
 2. De Deelnemer staat ervoor in dat zij Van Cleef - Trainer & Coach, gevraagd en ongevraagd, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.
 3. Het is de Deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de Training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de Overeenkomst.
 4. De Deelnemer dient zich te houden aan de huisregels van Van Cleef – Trainer & Coach. Deelnemer gaat in ieder geval zorgvuldig om met het materieel dat door Van Cleef – Trainer & Coach ten behoeve van de Training ter beschikking wordt gesteld. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van Van Cleef – Trainer & Coach, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de Deelnemer.
 5. Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de Training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is Van Cleef – Trainer & Coach bevoegd de Training te staken of de Overeenkomst te ontbinden en kan hij aanspraak maken op vergoeding van de door hem hierdoor geleden schade. In geen enkel geval vindt restitutie van het abonnementsgeld plaats.

Artikel 5 Betaling

 1. Van Cleef – Trainer & Coach zal pas uitvoering geven aan de Overeenkomst nadat de Deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen jegens Van Cleef – Trainer & Coach heeft voldaan.
 2. Betaling geschiedt via automatische incasso, waartoe de Deelnemer Van Cleef – Trainer & Coach zal machtigen. Deelnemer zorgt steeds voor een voldoende saldo op het opgegeven rekeningnummer zodat de incasso kan plaatsvinden.
 3. In het geval geen automatisch incasso overeengekomen is of niet mogelijk blijkt te zijn, dient de Deelnemer de facturen van Van Cleef – Trainer & Coach te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen, op de door Van Cleef – Trainer & Coach aangegeven wijze.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Deelnemer direct in verzuim, zonder dat hiervoor een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de Deelnemer de wettelijke rente verschuldigd en komen alle kosten van invordering voor rekening van de Deelnemer.
 5. Van Cleef – Trainer & Coach is te allen tijde gerechtigd 100% vooruitbetaling of onmiddellijke (contante) betaling te verlangen, dan wel enige andere zekerheid voor betaling van de Deelnemer te verlangen. Over vooruitbetalingen alsmede termijnbetalingen wordt geen rente gerekend.
 6. Aan personen in dienst van Van Cleef – Trainer & Coach , die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
 7. Reclamaties over facturen dient de Deelnemer schriftelijk binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum bij Van Cleef – Trainer & Coach in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de Deelnemer geacht de factuur/facturen van Van Cleef – Trainer & Coach te hebben geaccepteerd.
 8. Bij het uitblijven van een betaling is Van Cleef – Trainer & Coach bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag door de Deelnemer is voldaan, onverminderd het recht van Van Cleef Trainer & Coach om de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand te beëindigen. Er vindt in dat geval geen restitutie van abonnementsgeld plaats.
 9. De Deelnemer is niet bevoegd tot verrekening noch is Deelnemer gerechtigd enige betaling op te schorten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Voor Van Cleef – Trainer & Coach geldt een inspanningsverplichting. Van Cleef – Trainer & Coach kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. Van Cleef – Trainer & Coach bespreekt met de Deelnemer de te volgen Training. Deelname aan de Training geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Van Cleef – Trainer & Coach is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de Deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een Training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere Deelnemer dient zelf voorafgaand aan de Training zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem medisch verantwoord is.
 3. Van Cleef – Trainer & Coach is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Van Cleef – Trainer & Coach verzorgde Training.

Artikel 7 Annulering, verhindering en te laat komen

 1. Van Cleef – Trainer & Coach werkt altijd op afspraak, ook voor de zogenoemde ‘vrije gym’. Het inplannen van een Training vindt in overleg met de Deelnemer plaats. Een tussen partijen geplande Training of coaching sessie, kan door de Deelnemer telefonisch of via de website worden geannuleerd tot 24 uur vóór aanvang van de Training/sessie.
 2. Indien de Deelnemer een Training/coaching sessie annuleert of niet tijdig overeenkomstig lid 1 van dit artikel afzegt, dan wel in geval van no-show dan wel 15 minuten te laat verschijnt op de Training/coaching sessie, komt de betreffende Training/coaching sessie dan wel het recht van Deelnemer op deelname daaraan, te vervallen zonder dat Deelnemer aanspraak maakt op het inhalen van de betreffende Training/sessie. Deelnemer blijft de volledig verschuldigde kosten voor de Training/sessie verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
 3. Op algemene erkende feestdagen vindt Training enkel na overleg met en planning door Van Cleef – Trainer & Coach plaats. Indien de Deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal Van Cleef – Trainer & Coach een alternatieve datum aanbieden aan de Deelnemer.

Artikel 8 Privacy

 1. Van Cleef – Trainer & Coach verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens van Deelnemers. Van Cleef – Trainer & Coach hecht grote waarde aan de bescherming van hun persoonsgegevens en respecteert hun privacy. Van Cleef – Trainer & Coach draagt derhalve zorg voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en informeert betrokkenen (desgevraagd) duidelijk en transparant daaromtrent.
 2. Van Cleef – Trainer & Coach treft meer in het bijzonder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonsgegevens en draagt zorg voor een veilige web omgeving.

Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten waarbij Van Cleef – Trainer & Coach partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Deelnemer woonplaats heeft in het buitenland, tenzij dwingende wettelijke regels dit verhinderen.
 2. Alle geschillen tussen Van Cleef – Trainer & Coach en de Deelnemer, zullen – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, onverminderd de bevoegdheid van Van Cleef – Trainer & Coach om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.